واحد سی سخت

رشته های واحد سی سخت

واحد یا مرکز
رشته تحصیلی
واحدسی سخت
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
واحدسی سخت
علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
واحدسی سخت
حسابدار ی
واحدسی سخت
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
واحدسی سخت
روانشناسی
واحدسی سخت
الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی
واحدسی سخت
علوم اقتصادی (نظری )
واحدسی سخت
مدیریت جهانگردی

بيشتر