رشته های مرکز دهدشت
                
  رشته های مرکز دهدشت

واحد یا مرکز
رشته تحصیلی
واحددهدشت
ریاضی (کاربردی )
واحددهدشت
زیست شناسی گرایش عمومی
واحددهدشت
فیزیک (حالت جامد)
واحددهدشت
مهندسی صنایع
واحددهدشت
علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
واحددهدشت
مترجمی زبان انگلیسی
واحددهدشت
زبان و ادبیات فارسی
واحددهدشت
حسابدار ی
واحددهدشت
تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران )
واحددهدشت
تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران )
واحددهدشت
علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
واحددهدشت
جغرافیای انسانی (شهری )
واحددهدشت
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
واحددهدشت
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
واحددهدشت
آب و هوا شناسی
واحددهدشت
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
واحددهدشت
روانشناسی
واحددهدشت
مدیریت بازرگانی
واحددهدشت
الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث
واحددهدشت
علوم اقتصادی (نظری )
واحددهدشت
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
واحددهدشت
علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
واحددهدشت
حقوق
واحددهدشت
تاریخ
واحددهدشت
زبان و ادبیات عربی
واحددهدشت
علوم سیاسی
واحددهدشت
مدیریت بازر گانی
واحددهدشت
مهندسی مدیریت اجرایی
واحددهدشت
مهندسی صنایع
واحددهدشت
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
واحددهدشت
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
واحددهدشت
مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها
واحددهدشت
مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
واحددهدشت
مهندسی فناوری اطلاعات
واحددهدشت
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
واحددهدشت
مهندسی معماری

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما